900 SensePro® Hob

Mirë se vini në Electrolux

Urime për pianurën tuaj të re intuitive nga Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt që sjell me të dekada përvoje dhe inovacioni profesionist. Gjeniale dhe elegante, ajo është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Prandaj, sa herë që ta përdorni, mund të jeni të sigurt që të dini se do të merrni rezultate të shkëlqyera çdo herë.

Përmbledhje e pianurës

Familjarizohuni me pianurën e re SensePro®. Kur të njiheni me të, është koha që të filloni të gatuani.

 1. Zona me induksion me Gatim i asistuar
 2. Zona me induksion me Gatim i asistuar dhe Skuq në tigan
 3. Paneli i kontrollit
 4. Zonë gatimi me induksion
 5. Zona me antenë CautionColonSymbol Mos vendosni mbi pianurë asgjë në këtë zonë.

Përmbledhje e panelit të kontrollit

Paneli i kontrollit ju jep akses të lehtë te të gjitha funksionet e pianurës suaj.

 1. NDEZJA/FIKJA për të aktivizuar dhe çaktivizuar pianurën.
 2. Për të hapur dhe mbyllur Menyja.
 3. Një shkurtore te funksionet e gatimit që përdoren me Sensori i ushqimit.
 4. Përzgjedhja e zonës, për të hapur rrëshqitësin për zonën e zgjedhur.
 5. Treguesi i zonës, për të treguar se për cilën zonë rrëshqitësi është aktiv.
 6. Për të aktivizuar një funksion të Kohëmatësit.
 7. Rrëshqitësi, për të përshtatur cilësimin e nxehtësisë.
 8. PowerBoost, për të zier me shpejtësi sasi të mëdha uji.
 9. Për të bllokuar Panelin e kontrollit.
 10. Dritarja e komunikuesit të sinjalit me infra të kuqe të Hob²Hood. Mos e mbuloni.
 11. Pauzë, për të vendosur të gjitha zonat e gatimit në cilësimin më të ulët të nxehtësisë.
 12. Për të treguar Cilësimin e nxehtësisë aktual.
 13. Ura, për të kombinuar zonat e gatimit.
 14. Lidhja e plotë / Nuk ka sinjal. Për të shfaqur forcën e sinjalit të lidhjes mes Sensori i ushqimit dhe antenës.

Sensori i ushqimit Sensorit të ushqimit

Sensori me valë dhe pa bateri ju jep kontroll të saktë dhe të përkryer të temperaturës.

 1. Pika e matjes
 2. Niveli minimal i shënuar
 3. Niveli i rekomanduar për zhytje (për lëngjet)
 4. Kodi i kalibrimit
 5. Grepi për vendosjen e Sensori i ushqimit në buzë
 6. Doreza me antenën brenda

Veçoritë kryesore

Merrni një moment kohë për t’u familjarizuar me disa prej funksioneve dhe veçorive të reja të pianurës sonë SensePro®.

Për të matur temperaturën në funksionet si Termometri dhe Skuq në tigan si edhe për të ruajtur me saktësi temperaturën për lloje të ndryshme ushqimi ndërsa gatuani Sous-vide.

Për të lehtësuar gatimin duke ju ofruar receta të gatshme për gatime të ndryshme, parametra të paracaktuar gatimi dhe udhëzime hap pas hapi. Mund të përdorni funksionin me ose pa Sensori i ushqimit.

Për të gatuar ushqimin e paketuar me vakum në temperaturë të ulët, për një periudhë kohe të gjatë, duke ruajtur vitaminat dhe shijen.

Për të skuqur lloje të ndryshme ushqimi me nivele nxehtësie të kontrolluara automatikisht. Funksioni ju ndihmon të shmangni mbinxehjen e ushqimit ose vajit.

Për të shkrirë çokollatë ose gjalpë, duke përdorur nivele të ulëta nxehtësie.

Për të kombinuar të dyja zonat e majta dhe për të përdorur një enë gatimi më të madhe. Mund ta përdorni këtë funksion me Skuq në tigan.

Për të zier me shpejtësi sasi të mëdha uji.

Për të lidhur pianurën me një aspirator special. Funksioni rregullon shpejtësinë e ventilatorit përkatësisht.

Filloni

Për një proces të lehtë prezantimi me pajisjen e re, ndiqni këta hapa.
Mbajtja shënim e numrit serial

Mbani shënim numrin serial përpara instalimit. Është më e lehtë që të merrni shërbimin e duhur dhe ndihmë nëse dini numrin serial të pianurës suaj, p.sh. nëse ju nevojitet të kontaktoni me një qendër të autorizuar shërbimi.

Numrin serial mund ta gjeni në pllakëzën e specifikimeve në fund të pianurës.

Instalimi

Përpara se të filloni të gatuani, sigurohuni që pianura e re është instaluar siç duhet.

Ndiqni udhëzimet e dhëna me pajisjen. Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një elektricist i kualifikuar.

Përdoreni pianurën inkaso vetëm pasi ta keni montuar pianurën siç duhet në njësitë përkatëse inkaso dhe në planin e punës, sipas standardeve në fuqi.

NoteColonSymbol Nëse pajisja është e instaluar mbi një sirtar,
 • ventilimi i pianurës mund të ngrohë artikujt që ruhen brenda në sirtar gjatë procesit të gatimit.
 • Mos ruani copa të vogla ose fletë letre në sirtar. Letra mund të tërhiqet brenda ventilatorëve të ftohjes dhe të dëmtojë ventilatorët ose të dëmtojë sistemin e ftohjes.

Informacion shtesë rreth vendit të vendosjes së pianurës

 • Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve ose nën dritare. Dyert dhe dritaret që hapen mund të përmbysin enë të nxehta gatimi nga pajisja.
 • Nëse pajisja është e instaluar mbi një sirtar, mbani një distancë prej minimumi 2 cm mes fundit të pianurës dhe pjesëve të ruajtura në sirtar.
 • Hiqni çdo panel ndarës të instaluar në kabinet nën pajisje.

Informacion shtesë rreth lidhjes elektrike

 • Përpara se të kryeni punime, sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur nga rryma.
 • Pajisja duhet tokëzuar.
 • Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
 • Sigurohuni që të jetë instaluar mbrojtja ndaj goditjeve elektrike.
 • Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe të izoluara duhet të shtrëngohet në mënyrë të tillë që të mos hiqet pa vegla.
 • Sigurohuni që pajisja të instalohet në rregull. Kablloja ose spina elektrike e lirë ose e papërshtatshme (nëse ka) mund ta nxehë shumë terminalin.
 • Përdorni kabllo elektrike të përshtatshme.
 • Përdorni mbërthyesen e lirimit të tensionit të kabllos.
 • Mos i lini kabllot elektrike të përdridhen.
 • Sigurohuni që kablloja ose spina elektrike (nëse ka) të mos prekë pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat që gjenden pranë.
 • Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabllo zgjatues.
 • Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën elektrike (nëse ka) ose kabllon elektrike. Kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit ose me një elektricist për ndërrimin e kabllos elektrike të dëmtuar.
 • Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
 • Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
 • Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e kapur nga spina.

 • Përdorni mjetet e duhura izoluese: çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat që vidhosen duhet të hiqen nga foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
 • Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje instaluese e cila ju lejon të shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike në të gjitha polet. Pajisja instaluese duhet të ketë një hapje kontakti me gjerësi minimale 3 mm.
Përpara përdorimit të parë

Përpara se t’i çoni aftësitë tuaja në gatim në një nivel të ri, na lejoni që t’ju ndihmojmë me konfigurimin e parë.

Lidhni pianurën tuaj SensePro® dhe konfiguroni cilësimet përpara se të filloni të gatuani ushqimet e para.

Pastrimi paraprak

Jepini furrës dhe Sensori i ushqimit fillim të mbarë me një pastrim fillestar të lehtë.

Sigurohuni që pianura të jetë e fikur dhe e ftohtë.

 1. Pastroni pianurën me një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një agjent pastrues të butë dhe neutral.
 2. Pastroni Sensori i ushqimit me një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një agjent pastrues të butë dhe neutral.
Konfigurimi fillestar

Konfigurojeni pianurën e re SensePro® që t’ju përshtatet.

Kur e aktivizoni pianurën për herë të parë, pianura kërkon që të caktoni Gjuha, Drita e ekranit dhe Volumi i ziles.

 1. Prekni për 1 sekondë për të aktivizuar pianurën.
 2. Prekni Start në ekranin e mirëseardhjes.
 3. Zgjidhni Gjuha e preferuar dhe prekni Ok.
 4. Zgjidhni nivelin e preferuar të Drita e ekranit dhe prekni Ok.
  Niveli 4 është niveli më i ndritshëm.
 5. Zgjidhni Volumi i ziles të preferuar dhe prekni Ok.
 6. Prekni Ok për të përfunduar konfigurimin fillestar.
Kalibrimi i Sensori i ushqimit

Kalibroni Sensori i ushqimit në pak hapa të thjeshtë, dhe merrni ndihmën më të mirë të mundshme në aventurat tuaja në kuzhinë.

Përdorni një tenxhere me diametër të poshtëm prej 180 mm.

Një Sensori i ushqimit i kalibruar mirë mat temperaturën e ujit në 100 °C me gamë tolerance prej + / - 2 °C.
 1. Sigurohuni që Sensori i ushqimit është i çiftuar me piaurën.
  1. Prekni .
  2. Zgjidhni Cilësimet > Sensori i ushqimit > Bashkimi.
  3. Krahasoni kodin me pesë shifra në ekran me kodin që është gdhendur në Sensori i ushqimit.
   Nëse kodet janë njësoj, Sensori i ushqimit dhe pianura janë çiftuar.
  4. Prekni për të dalë nga Menyja.
  5. Nëse pianura dhe Sensori i ushqimit nuk janë çiftuar, çiftojini ato.
 2. Vendoseni Sensori i ushqimit në buzë të tenxheres.
 3. Mbushni tenxheren me ujë të ftohtë, të paktën deri në nivelin minimal të shënuar.
  ImportantColonSymbol Mos fusni kripë në ujë. Kripa mund të ndikojë në procedurën e kalibrimit.
 4. Vendosni enën në zonën e gatimit përpara majtas.
 5. Prekni .
  Ekrani tregon Menyja.
 6. Zgjidhni Cilësimet > Sensori i ushqimit > Kalibrimi dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
 7. Prekni Start pranë zonës së gatimit.
  Fillon kalibrimi.
  ImportantColonSymbol Nëse kalibrimi vazhdon për më shumë se 3 minuta, ndërroni tenxheren dhe përsërisni procedurën nga hapi 1.
Kur përfundon kalibrimi, shfaqet një dritare në ekran.
Ndezja/fikja e pianurës

Një prekje e gishtit dhe jeni gati të gatuani.

Prekni për 1 sekondë për të ndezur ose fikur pianurën.
Kur fikni pianurën, edhe funksioni i Bllokimit çaktivizohet.
Përdorimi i panelit të kontrollit

Aksesoni të gjitha funksionet e pianurës suaj me një prekje të gishtit.

Simbolet e ndezura në sfond janë të disponueshme për përdorim. Disa prej simboleve zhduken kur pianura është aktive. Ato shfaqen përsëri kur prekni ekranin.

 1. Për të nisur një funksion kohëmatësi (një numërim mbrapsht ose Kujtuesin e minutave), në fillim prekni simbolin për zonën përkatëse të gatimit.
 2. Prekni simbolin përkatës
  • që të aktivizoni ose çaktivizoni një funksion, ose
  • shikoni ose ndryshoni një cilësim parametri, ose
  • hapni Menyja ose një nënmeny.
  Funksioni i zgjedhur aktivizohet kur hiqni gishtin nga ekrani.
  Për disa funksione, shfaqet informacion shtesë kur aktivizoni funksionin. Për të çaktivizuar përgjithmonë dritaren e informacionit për një funksion, prekni përpara se të aktivizoni funksionin.
 3. Opsionale: për të lëvizur mes opsioneve të disponueshme, lëvizni gishtin përmes ekranit.
  Shpejtësia e gjestit përcakton se sa shpejt lëvizni.
  Prekni ekranin për të ndaluar lëvizjen.
Simbolet në ekran

Navigoni në ekran me lehtësi, familjarizohuni me simbolet në ekran.

Simboli Funksioni
Për të konfirmuar përzgjedhjen ose cilësimin.

Për të shkuar prapa/përpara një nivel në Menyja.

Për të lëvizur lart/poshtë udhëzimeve të shfaqura në ekran.
Për të aktivizuar/çaktivizuar një opsion.
Për të mbyllur dritaren që shfaqet.
Për të anuluar një cilësim.
Navigimi i Menyja

Navigoni Menyja për të përfituar nga të gjitha funksionet e pianurës.

 1. Prekni në ekran për të hapur Menyja.
 2. Prekni ose për të naviguar përmes Menyja.
 3. Për të dalë nga Menyja,
  • prekni , ose
  • prekni anën e djathtë të ekranit, jashtë dritares që shfaqet.

Përdorimi i përditshëm

Çfarë doni të bëni sot? Gjeni informacion rreth mënyrës për ta bërë atë.
Përdorimi i zonave të gatimit

Pianura juaj SensePro® do t’ju ndihmojë të realizoni idetë tuaja në kuzhinë.

Sigurohuni që tenxherja juaj të jetë e përshtatshme për pianurat me induksion.

WarningColonSymbol

Përdoruesit me stimulues kardiak duhet të mbajnë një distancë minimale prej 30 cm nga zonat e gatimit me induksion kur pajisja është në punë.

Cilësimi i nxehtësisë për një zonë gatimi mund të jetë i kufizuar nëse zonat e tjera janë aktive.

Mos vendosni takëme dhe kapakë tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato mund të nxehen shumë.

 1. Vendosini enët në qendër të zonës së zgjedhur të gatimit.
  Zona u përshtatet automatikisht përmasave të bazamentit të enëve.
  Rrëshqitësi për zonën e gatimit shfaqet në ekran. Afishohet për pak sekonda.
  NoteColonSymbol Për të mbyllur rrëshqitësin, trokitni ekranin jashtë zonës së rrëshqitësit.
 2. Prekni ose rrëshqitni gishtin te cilësimi i dëshiruar i nxehtësisë.
  Simboli bëhet i kuq dhe më i madh për të treguar se është zgjedhur cilësimi.

Kur keni përfunduar gatimin, zgjidhni simbolin e përzgjedhjes së zonës për zonën e gatimit dhe vendoseni nxehtësinë në 0.

Përshtatja e cilësimit të nxehtësisë

Thjesht rrëshqisni për të përshtatur nxehtësinë.

Sigurohuni që pianura të jetë e ndezur dhe që të jetë vendosur ena e duhur e gatimit në zonën e gatimit.

Cilësimi i nxehtësisë për një zonë gatimi mund të jetë i kufizuar nëse zonat e tjera janë aktive. Në rrëshqitës është i dukshëm cilësimi maksimal i nxehtësisë. Janë aktive vetëm shifrat e bardha.

 1. Prekni simbolin e përzgjedhjes së zonës për zonën e gatimit.
  Rrëshqitësi për zonën e gatimit shfaqet në ekran. Rrëshqitësi është aktiv për pak sekonda.
  NoteColonSymbol Për të mbyllur rrëshqitësin, trokitni ekranin jashtë zonës së rrëshqitësit.
 2. Prekni ose rrëshqitni gishtin te cilësimi i dëshiruar i nxehtësisë.
  Simboli bëhet i kuq dhe më i madh për të treguar se është zgjedhur cilësimi i nxehtësisë.
Zbatimi PowerBoost

Ju nevojitet nxehtësi intensive në çast? Me PowerBoost mund të zieni me shpejtësi edhe sasi të mëdha uji dhe të keni tenxheret gati për vlim kur ju nevojiten.

 1. Prekni simbolin e zonës që dëshironi të përdorni.
 2. Prekni .
  Simboli bëhet i kuq dhe më i madh. Fuqia e zonës së gatimit përforcohet.
  NoteColonSymbolPowerBoost çaktivizohet automatikisht. Për ta çaktivizuar manualisht, ndryshoni cilësimin e nxehtësisë së zonës.
Kombinimi i 2 zonave të gatimit në 1

A ju nevojitet një zonë më e madhe gatimi? Prekni simbolin Ura dhe do ta keni një të tillë.

Zonat e kombinuara të gatimit funksionojnë si një e vetme, me të njëjtën nxehtësi.
 1. Ndizni pianurën.
 2. Vendoseni enën e gatimit në të dyja zonat e majta të gatimit.
  ImportantColonSymbol Ena e gatimit duhet të mbulojë qendrat e dy zonave. Ena e gatimit nuk mund të kalojë përtej shënimit të zonës.
 3. Prekni për të kombinuar zonat e gatimit.
  Simboli i zonës ndryshon.

Për të çaktivizuar funksionin, prekni .

Specifikimi i zonave të gatimit

Mësoni më shumë rreth madhësive të duhura të enëve të gatimit, si edhe rreth kohëzgjatjes maksimale të funksionit PowerBoost për secilën zonë gatimi.

Fuqia e zonës së gatimit varet nga materiali dhe diametri i enës së gatimit. Për shkak të efektit të enës së gatimit, vlera e parametrit në praktikë mund të ndryshojë disi nga vlera e specifikuar. Për rezultate optimale gatimi, përdorni enë gatimi me diametër jo më të madh se diametri i specifikuar.

Zona e gatimit Fuqia nominale (cilësimi maksimal i nxehtësisë) [W] PowerBoost [W] PowerBoost, kohëzgjatja maksimale [min] Diametri i enës së gatimit [mm]
Majtas, përpara 2300 3200 10 125 - 210
Majtas, e pasme 2300 3200 10 125 - 201
Përpara në mes 1400 2500 4 125 - 145
Djathtas, e pasme 2300 3600 10 205 - 240
Rekomandimet e cilësimit të nxehtësisë

Përdorni një cilësim të përshtatshëm nxehtësie jo vetëm për të arritur një rezultat gatimi të shkëlqyer, por edhe për të kursyer energji.

Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë së një zone gatimi dhe konsumit të energjisë së zonës së gatimit nuk është lineare. Kur ju rritni cilësimin e nxehtësisë, rritja nuk është në proporcion me rritjen e konsumit të energjisë. Kjo do të thotë se një zonë gatimi me cilësim mesatar nxehtësie përdor më pak se gjysmën e fuqisë së saj.

Lista e rekomandimeve të cilësimit të nxehtësisë

Zgjidhni një cilësim të përshtatshëm nxehtësie për ushqimin tuaj për të arritur një rezultat të shkëlqyer dhe për të kursyer energji.

Cilësimi i nxehtësisë Përdoreni për: Koha (min) Këshilla
1 Mbajeni të ngrohtë ushqimin e gatuar. sipas nevojës Mbulojeni enën e gatimit me kapak.
1-2 Salcë Hollandaise, shkrirje: gjalpë, çokollatë, xhelatinë. 5 - 25 Trazojeni herë pas here.
1-2 Mpiksje: omëleta të shkrifëta, vezë të pjekura. 10 - 40 Gatuani me kapak.
2-3 Zieni oriz dhe gatime me bazë qumështi dhe nxehni ushqimet e gatshme. 25 - 50 Shtoni të paktën dy herë lëng sa orizi, trazojini gatimet me qumësht ne mes të kohës së gatimit.
3-4 Gatim me avull i perimeve, peshkut, mishit. 20 - 45 Shtoni disa lugë gjelle lëng.
4-5 Gatim i patateve me avull. 20 - 60 Përdorni maksimumi ¼ l ujë për 750 g patate.
4-5 Gatim sasish më të mëdha ushqimi, mishi me lëng dhe supash. 60 - 150 Deri në 3 l lëng plus përbërësit.
6-7 Skuqje e lehtë: eskallop, copa mishi me djathë e proshutë, kotëleta, qofte, salsiçe, mëlçi, brumë salcash, vezë, petulla, petulla të ëmbla. sipas nevojës Kthejini në gjysmën e kohës.
7-8 Skuqje e fortë, të thekura, fileto mishi, biftekë. 5 - 15 Kthejini në gjysmën e kohës.
9 Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto), patate të skuqura. - -
Zierje sasish të mëdha uji. PowerBoost aktivizohet. -
NoteColonSymbol Të dhënat në tabelë janë vetëm udhëzuese.
Pozicionimi i Sensori i ushqimit

Poziciononi Sensori i ushqimit saktësisht dhe krijoni lidhje të mirë me pianurën.

Ruajeni Sensori i ushqimit në paketimin origjinal nga një përdorim në tjetrin.

 • Sigurohuni që të mos bllokoni sinjalin. Nëse përdorni Sensori i ushqimit me zonën majtas të përparme të gatimit, mos vendosni tenxhere të mëdha në atë majtas prapa. Në vend të kësaj, lëvizeni tenxheren e madhe në zonën e gatimit djathtas prapa.

 • Poziciononi Sensori i ushqimit pranë zonës me antenën.
  • Ana e majtë e pianurës: në pozicionin e orës 1 deri 3.
  • Ana e djathtë e pianurës: në pozicionin e orës 9 deri 11.

 • Treguesit e mëposhtëm tregojnë forcën e lidhjes mes pianurës dhe Sensori i ushqimit në ekran: , , . Nëse pianura nuk mund të krijojë lidhjen, ndizet . Mund ta lëvizni Sensori i ushqimit përgjatë buzës së tenxheres për të krijuar ose forcuar lidhjen. Pianura rifreskon statusin e lidhjes çdo 3 sekonda.

Përdorimi i Sensori i ushqimit me lëngjet

Vendoseni Sensori i ushqimit saktësisht dhe merrni rezultate të shkëlqyera.

Sensori i ushqimit mat temperatura deri në 120 °C.

Vendoseni Sensori i ushqimit nga grepi në buzë të enës së gatimit.
Mbajeni Sensori i ushqimit në pozicion vertikal, me dorezën jashtë tenxheres.
ImportantColonSymbol Sigurohuni që të zhytni Sensori i ushqimit në lëng, brenda nivelit të rekomanduar të zhytjes. Niveli minimal i shënuar duhet të mbulohet.
Përdorimi i Sensori i ushqimit me ushqimet e forta

Vendoseni Sensori i ushqimit saktësisht dhe merrni rezultate të shkëlqyera.

Sensori i ushqimit mat temperatura deri në 120 °C.

 1. Fusni Sensori i ushqimit në pjesën më të trashë të ushqimit, deri në nivelin minimal të shënuar.
  Pika e matjes duhet të jetë në pjesën qendrore të porcionit.
 2. Sigurohuni që Sensori i ushqimit të jetë futur mirë në ushqim dhe që doreza të jetë me drejtim poshtë.
  Mos lini pjesët metalike të Sensori i ushqimit të prekin paretet e enës së gatimit.
 3. Nëse gatuani mish ose peshk me trashësi 2-3 cm, sigurohuni që maja e Sensori i ushqimit të arrijë fundin e tiganit.
 4. Nëse përdorni plancha, sigurohuni që doreza e Sensori i ushqimit të qëndrojë jashtë planchas, në të djathtë të saj.
 5. Hiqni Sensori i ushqimit përpara se të ktheni ushqimin.
Sensori i ushqimit Sensorit të ushqimit

Specifikimet teknike.

Sensori i ushqimit është miratuar për kontaktin me ushqimin.
Parametri Vlera
Frekuenca e punës 433,05 - 434,73 MHz
Fuqia maksimale e dërguar 5 dBm
Gama e temperaturës 0 - 120 °C
Përgatitja dhe gatimi i ushqimit
Pianura juaj SensePro® do t’ju ndihmojë me jetën e përditshme dhe idetë në kuzhinë.
Gatim i asistuar

Pavarësisht nëse doni të përgatisni me lehtësi gatimin tuaj të preferuar ose dëshironi të zbuloni potencialin tuaj në kuzhinë, pianura juaj SensePro® është e gatshme t’ju asistojë.

Gatim i asistuar - ju ofron receta të gatshme për gatime të ndryshme, parametra të paracaktuar gatimi dhe udhëzime hap pas hapi. Opsionet e disponueshme varen nga lloji i gatimit që doni të gatuani.

Disa prej funksioneve të disponueshme me Gatim i asistuar janë
 • Sous-vide,
 • Skuq në tigan,
 • Ziej, dhe
 • Ri ngroh.
Procedura të ndryshme të Gatim i asistuar ju lejojnë të vendosni parametra të ndryshëm.
 • Për Skuq në tigan, mund ta ndryshoni nivelin e parazgjedhur të nxehtësisë. Për disa gatime mund të përdorni Skuq në tigan me Sensori i ushqimit për të monitoruar temperaturën e brendshme të ushqimit.
 • Për shumicën e procedurave, p.sh. Sous-vide dhe Ziera , mund të ndryshoni temperaturën e parazgjedhur.
 • Ju mund ta ndryshoni kohën e parazgjedhur ose të vendosni një kohë për sesionin aktual të gatimit. Për Sous-vide, koha minimale është e paracaktuar.
Nisja e Gatim i asistuar

Pianura do t’ju ndihmojë të arrini rezultate të shkëlqyera për gatimin që doni të gatuani.

Përdorni funksionet e Gatim i asistuar në anën e majtë të pianurës. Për funksionin Skuq në tigan, përdorni zonën e përparme të majtë të gatimit, ose të dyja zonat e majta kur ato janë të lidhura në urë.

ImportantColonSymbol Mos e ngrohni enën e gatimit përpara gatimit. Përdorni vetëm ujë rubineti ose lëngje të ftohta.
ImportantColonSymbol Për Skuq në tigan ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekran. Shtoni vajin kur tigani të nxehet.
ImportantColonSymbol Me Gatim i asistuar, funksioni i kohëmatësit funksionon si Kujtuesi i minutave. Funksioni i kohëmatësit nuk ndalon funksionin Gatim i asistuar kur përfundon koha e vendosur.
 1. Prekni dhe zgjidhni Gatim i asistuar.
  Ju mund të prekni gjithashtu dhe të zgjidhni Gatim i asistuar.
 2. Nga lista, zgjidhni ushqimin që doni të përgatisni.
  Disponohet më shumë se një opsion për secilin lloj ushqimi.
 3. Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekran.

  Për të përdorur cilësimet e parazgjedhura, prekni Ok në krye të dritares që shfaqet.

 4. Prekni Start dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
  Nëse përdoret ngrohja paraprake në procedurën e zgjedhur të gatimit, ju mund të monitoroni progresin në shiritin e kontrollit.
 5. Nëse në ekran shfaqen udhëzimet, prekni Ok dhe më pas Start për të vazhduar.
 6. Kur përfundon koha e vendosur e gatimit, bie një sinjal akustik dhe në ekran shfaqet informacioni. Prekni Ok.
 7. Prekni simbolin e zonës aktive të gatimit dhe zgjidhni Stop.
  Ju mund të prekni gjithashtu ose dhe më pas zgjidhni Stop.
 8. Prekni Po për ta konfirmuar.
  Për Gatim i asistuar me Sous-vide, pianura fiket automatikisht pas 4 orësh.
  Funksioni i Gatim i asistuar çaktivizohet.
Këshilla për Gatim i asistuar

Detaje të vogla për të përmirësuar më tej përvojën tuaj të gatimit.

 • Kur gatuani lëngje, mbushni tenxheren me një sasi të përshtatshme lëngjesh (p.sh. mes 1-3 litrash) përpara gatimit. Përpiquni të shmangni shtimin e mëtejshëm gjatë gatimit.
 • Përdorni një kapak për të kursyer energji dhe për të arritur temperaturën më shpejt (gjithashtu edhe për ngrohjen paraprake të ujit).
 • Trazojeni gatimin rregullisht gjatë procesit të gatimit për të garantuar shpërndarje uniforme të temperaturës.
 • Shtoni kripë që në fillim të një sesioni gatimi.
 • Shkrijeni ushqimin përpara se ta përgatisni.
 • Shtoni zarzavatet (p.sh. brokoli, lulelakër, bizele, lakra Brukseli) kur uji të arrijë temperaturën e synuar dhe të shfaqet dritarja.
 • Shtoni patatet ose orizin në ujë të ftohtë përpara se të nisni funksionin.
 • Për gjellë, salca, supa, kërri, ragu, gulash dhe lëng mishi, mund të përdorni Ri ngroh ose Ziej. Përpara se të nisni funksionin Ziej, skuqni përbërësit (pa Sensori i ushqimit) dhe shtoni lëng të ftohtë; më pas aktivizoni funksionin nga Gatim i asistuar.
 • Për fruta deti të vogla, p.sh. copa/tentakula oktapodi ose midhje mund të përdorni Skuq në tigan.
Këshilla për Gatim i asistuar - Skuq në tigan

Detaje të vogla për të përmirësuar më tej përvojën tuaj të gatimit.

WarningColonSymbol Përdorni vetëm tiganë me bazamente të sheshta.
CautionColonSymbol Përdorini tiganët e hollë vetëm me nivele të ulëta nxehtësie për të parandaluar mbinxehjen dhe dëmtimin e enës së gatimit.
 • Niseni funksionin kur pianura është e ftohtë (nuk nevojitet ngrohja manuale).
 • Mos përdorni enë gatimi me dekorime në qendër të pjesës fundore.
 • Përdorni enë gatimi me fund sanduiç prej inoksi.
 • Tiganë me dimensione të ndryshme mund të kërkojnë kohë nxehjeje të ndryshme. Tiganët e rëndë ruajnë më shumë nxehtësi se tiganët më të lehtë dhe kërkojnë më shumë kohë për t'u nxehur.
 • Kthejeni ushqimin nga ana tjetër sapo të arrihet gjysma e temperaturës së dëshiruar. Porcionet shumë të trasha të ushqimit duhet të kthehen më shpesh nga ana tjetër (p.sh. një herë në dy minuta).
 • Për të arritur rezultatet më të mira, rekomandojmë që të përdorni metodën Sous-vide përpara se të përdorni Skuq në tigan. Vendosini porcionet e përgatitura në një tigan të nxehur paraprakisht dhe piqini shpejt në të dyja anët.
Sous-vide

Gatuani me Sous-vide për të ruajtur vitaminat dhe për të ruajtur shijet.

Sous-vide është një metodë për të gatuar ushqime të paketuara nën vakum në temperaturë të ulët për një periudhë kohe të zgjatur.

Pianura juaj SensePro® ju jep qartë cilësime dhe udhëzime për t’i ndjekur.

Gatimi i ushqimit në temperatura të ulëta - Parimet e sigurisë

Higjiena e mirë e ushqimit ju lejon të shijoni plotësisht gatimin në temperaturë të ulët.

Sigurohuni që të pajtoheni me udhëzimet e mëposhtme kur gatuani ushqim në temperatura të ulëta, p.sh. Sous-vide.

 • Lani/dezinfektoni duart përpara përgatitjes së ushqimit. Përdorni doreza njëpërdorimëshe.
 • Përdorni vetëm ushqime të freskëta shumë cilësore, të ruajtura në kushtet e duhura.
 • Lajini dhe qërojini frutat dhe zarzavatet plotësisht.
 • Mbajeni të pastër sipërfaqen e planit të punës dhe dërrasat e prerjes. Përdorni dërrasa të ndryshme prerjeje për lloje të ndryshme ushqimi.
 • Kushtojini vëmendje të veçantë higjienës së ushqimit kur përgatisni shpezë, vezë dhe peshk:
  • Shpezët duhet të përgatiten gjithmonë në temperaturë prej të paktën 65 °C për një minimum prej 50 minutash.
  • Sigurohuni që peshku që doni të gatuani Sous-vide është i gradës sashimi, pra, shumë i freskët.
 • Ruani ushqimin e përgatitur në një frigorifer për maksimumi 24 orë.
 • Për njerëzit me sistem imunitar të dobët ose sëmundje kronike është e këshillueshme që të pasterizoni ushqimin përpara se ta konsumoni. Pasterizoni ushqimin në 60 °C për minimumi një orë.
Përgatisni ushqim për gatimin me Sous-vide

Për të gatuar me Sous-vide, ushqimi duhet në fillim të futet në qese me vakum.

ImportantColonSymbol Mund të blini porcione ushqimi të gatshme për t’u përgatitur me këtë metodë gatimi.
 1. Fusni ushqimin e përgatitur me erëza në qese me zinxhir ose qese plastike.
 2. Nëse përdorni qese plastike, përdorni një hermetizues me vakum për të hermetizuar me vakum ushqimin.
Gatimi me Sous-vide

Gatuani me Sous-vide për të ruajtur vitaminat dhe për të ruajtur shijet.

 1. Përgatitni porcione ushqimi.
 2. Vendosni një tenxhere me ujë të ftohtë në zonën e përparme ose të pasme të majtë të gatimit.
  Përdorni maksimumi 4 litra ujë.
 3. Prekni > Sous-vide.
  Mund të prekni gjithashtu > Funksionet e pianurës > Sous-vide
 4. Zgjidhni temperaturën e duhur.
 5. Opsionale: Vendosni kohën.
  Koha e sesionit të gatimit varet nga trashësia e llojit të ushqimit.
 6. Prekni Ok për të vazhduar.
 7. Vendoseni Sensori i ushqimit në buzë të tenxheres.
 8. Prekni Ok për të mbyllur dritaren.
 9. Prekni Start për të aktivizuar ngrohjen paraprake.
  Kur tenxherja arrin temperaturën e kërkuar, dëgjohet një sinjal akustik.
 10. Fusni qeset me vakum me porcionet e ushqimit vertikalisht në tenxhere.
  Ju mund të përdorni skarën e Sous-vide.
 11. Prekni Start për të aktivizuar funksionin.
  Nëse vendosni Kujtuesin e minutave, ai fillon në të njëjtën kohë si funksioni. Pasi të përfundojë koha, dëgjohet një sinjal akustik dhe shfaqet një dritare. Për të mbyllur dritaren, prekni Ok.
Për të ndaluar ose rirregulluar funksionin, prekni ose simbolin e zonës aktive dhe më pas Stop. Për ta konfirmuar, prekni Po në dritaren që shfaqet.
Përdorimi i funksionit KeepTemperature

Kontrolloni dhe ruani me saktësi temperaturën me funksionin KeepTemperature.

ImportantColonSymbol Temperatura ruhet me saktësi prej + / - 1 °C )

Funksioni mund të aktivizohet vetëm për zonën e majtë të përparme ose të pasme të gatimit.

Ju mund të përgatisni një sërë gatimesh si p.sh. gatime pikante ose salca (p.sh. lloje të ndryshme kërri ose supë peshku).

 1. Prekni dhe zgjidhni Funksionet e pianurës > Sous-vide.
  Ju mund të prekni gjithashtu dhe të zgjidhni Sous-vide.
 2. Zgjidhni temperaturën e duhur.
 3. Opsionale: Vendosni kohën.
 4. Prekni Ok për të vazhduar.
 5. Vendoseni Sensori i ushqimit në buzë të tenxheres, ose futeni në ushqim.
 6. Prekni Start për të aktivizuar ngrohjen paraprake.
  Kur tenxherja arrin temperaturën e kërkuar, dëgjohet një sinjal akustik.
 7. Prekni Ok për të mbyllur dritaren.
 8. Prekni Start për të vazhduar gatimin në temperaturën e vendosur.
  Nëse vendosni Kujtuesin e minutave, ai fillon në të njëjtën kohë si funksioni. Pasi të përfundojë koha, dëgjohet një sinjal akustik dhe shfaqet një dritare. Për të mbyllur dritaren, prekni Ok.
Për të ndaluar ose rirregulluar funksionin, prekni ose simbolin e zonës aktive dhe më pas Stop. Për ta konfirmuar, prekni Po në dritaren që shfaqet.
Përdorimi i Sensori i ushqimit si Termometri

Monitoroni temperaturën e ushqimit ose lëngjeve gjatë gatimit.

ImportantColonSymbol Të paktën një zonë gatimi duhet të jetë aktive për të përdorur funksionin.

Funksionin mund ta aktivizoni për të gjitha zonat e gatimit, por vetëm për një zonë gatimi njëkohësisht.

Përdorni këtë funksion, për shembull, për të nxehur qumështin ose për të kontrolluar temperaturën e ushqimit të bebes.

 1. Fusni Sensori i ushqimit brenda në ushqim ose lëngjet deri në nivelin minimal të shënuar.
 2. Prekni në ekran për të hapur menynë e Sensori i ushqimit dhe zgjidhni Termometri.
  Ju mund të prekni gjithashtu > Funksionet e pianurës > Termometri.
 3. Prekni Start.
  Sensori i ushqimit fillon të masë temperaturën. Nëse asnjë prej zonave të gatimit nuk është aktive, shfaqet një dritare informuese.
Për të ndaluar funksionin, prekni shifrat që tregojnë temperaturën ose dhe zgjidhni Stop.
Përdorimi i funksionit Shkrirje

Shkrini produkte të ndryshme, p.sh. çokollatë ose gjalpë në nxehtësi të vazhdueshme të ulët gatimi.

ImportantColonSymbol Mund ta përdorni funksionin vetëm për një zonë gatimi njëkohësisht.
 1. Prekni në ekran për të hapur Menyja.
 2. Zgjidhni Funksionet e pianurës > Shkrirje.
 3. Prekni Start.
  Përzgjidhni zonën e dëshiruar të gatimit. Shfaqet një dritare, që ju kërkon nëse dëshironi të anuloni cilësimin e mëparshëm të nxehtësisë nëse ka pasur ndonjë të tillë.

Për të ndaluar funksionin, prekni simbolin e përzgjedhjes së zonës dhe më pas prekni Stop.

Rekomandimet e gatimit

Metoda, koha dhe temperatura e rekomanduar e gatimit.

Ushqimi, trashësia / sasia e ushqimit, niveli i përgatitjes Procesi i gatimit Temperatura e brendshme / temperatura e gatimit (°C) Koha e gatimit (në minuta)
Biftek viçi, 2 cm i trashë, i gatuar pak Sous-vide 50 - 54 45 - 90
Biftek viçi, 4 cm i trashë, i gatuar pak Sous-vide 50 - 54 100 - 150
Biftek viçi, 6 cm i trashë, i gatuar pak Sous-vide 50 - 54 180 - 250
Biftek viçi, 2 cm i trashë, i gatuar mesatarisht Sous-vide 55 - 60 45 - 90
Biftek viçi, 4 cm i trashë, i gatuar mesatarisht Sous-vide 55 - 60 100 - 150
Biftek viçi, 6 cm i trashë, i gatuar mesatarisht Sous-vide 55 - 60 180 - 250
Biftek viçi, 2 cm i trashë, i gatuar mirë Sous-vide 61 - 68 45 - 90
Biftek viçi, 4 cm i trashë, i gatuar mirë Sous-vide 61 - 68 100 - 150
Biftek viçi, 6 cm i trashë, i gatuar mirë Sous-vide 61 - 68 180 - 250
Gjoks pule, 200 - 300 g, i gatuar mirë Sous-vide 64 - 72 45 - 60
Gjoks pule, 200 - 300 g, i gatuar mirë Ziera 68 - 74 35 - 45
Kofshë pule, 200 - 300 g, e gatuar mirë Ziera 78 - 85 30 - 60
Biftek derri, 2 cm i trashë, i gatuar mirë Sous-vide 60 - 66 35 - 60
Filetë derri, 4 - 5 cm, e gatuar mirë Sous-vide 62 - 66 60 - 120
Filetë qengji, 2 cm e trashë, e gatuar mesatarisht Sous-vide 56 - 60 35 - 60
Filetë qengji, 2 cm e trashë, e gatuar mirë Sous-vide 64 - 68 40 - 65
Shpinë qengji (pa kocka), 200 - 300 g, e gatuar mesatarisht Sous-vide 56 - 60 60 - 120
Shpinë qengji (pa kocka), 200 - 300 g, e gatuar mirë Sous-vide 64 - 68 65 - 120
Salmon, 2 cm i trashë, translushent Sous-vide 46 - 52 20 - 45
Salmon, 3 cm i trashë, translushent Sous-vide 46 - 52 35 - 50
Salmon, 2 cm i trashë, translushent Ziera 55 - 68 20 - 35
Salmon, 3 cm i trashë, translushent Ziera 55 -68 25 - 45
Peshk ton, 2 cm i trashë, translushent Sous-vide 45 - 50 35 - 50
Karkaleca deti, 1-2 cm të trashë, translushent Sous-vide 50 - 56 45 - 45
Vezë, madhësia mesatare, vezë e lëngshme e butë Sous-vide 63 - 64 45 -70
Vezë, madhësia mesatare, vezë e lëngshme e mesme Sous-vide 65 - 67 45 -70
Vezë, madhësia mesatare, vezë më pak e lëngshme Sous-vide 68 -70 45 -70
Vezë, madhësia mesatare, vezë të ziera pak Zierja zierja 4
Vezë, madhësia mesatare, vezë të ziera mesatarisht Zierja zierja 7
Vezë, madhësia mesatare, të ziera fort Zierja zierja 10
Oriz, - , i gatuar Fryrja - 10 - 30
Patate, - , të gatuara Zierja zierja 15 - 30
Zarzavate (të freskëta), - , të gatuara Sous-vide 85 30 - 40
Shparg, - , i gatuar Sous-vide 85 30 - 40
Hob²Hood

Hob²Hood do të kujdeset për ventilatorin në mënyrë automatike, që ju të përqendroheni plotësisht te gatimi juaj.

Hob²Hood është një funksion i përparuar automatik që lidh pianurën tuaj me një aspirator special duke përdorur komunikuesit me sinjale infra të kuqe. Shpejtësia e ventilatorit përshtatet automatikisht në bazë të cilësimit të regjimit dhe temperaturës së enës më të nxehtë në pianurë.

Për shumicën e aspiratorëve, sistemi në distancë është i çaktivizuar. Aktivizojeni atë përpara se të përdorni funksionin.

Për ta përdorur funksionin automatikisht, caktoni regjimin automatik në H1 - H6. Fillimisht, pianura është caktuar në H5.

Aspiratori reagon sa herë që përdorni pianurën. Pianura e njeh automatikisht temperaturën e enëve të gatimit dhe rregullon shpejtësinë e ventilatorit.

Mund të caktoni pianurën që të aktivizojë vetëm dritën duke zgjedhur H1.

NoteColonSymbol Nëse ndryshoni shpejtësinë e ventilatorit në aspirator, çaktivizohet lidhja e parazgjedhur me pianurën. Për të riaktivizuar funksionin, JOAKTIV dhe AKTIV sërish pajisjet.
NoteColonSymbol Për informacion të detajuar rreth përdorimit të aspiratorit, ju lutemi shikoni manualin e përdorimit të aspiratorit.
Ndryshoni regjimet manualisht për Hob²Hood

Ndryshimi i shpejtësisë së ventilatorit manualisht mund të ndikojë në zhurmën e ventilatorit dhe e bën atë të punojë më qetë.

Nëse nuk jeni i kënaqur me zhurmën/shpejtësinë e ventilatorit, mund të kaloni manualisht mes regjimeve.
 1. Prekni .
 2. Zgjidhni Cilësimet.
 3. Zgjidhni Hob²Hood nga lista.
 4. Zgjidhni regjimin e duhur.
  Pas të keni përfunduar gatimin dhe fikur pianurën, ventilatori i aspiratorit mund të vazhdojë të funksionojë për një periudhë kohe të caktuar. Pas kësaj kohe, sistemi e çaktivizon ventilatorin automatikisht dhe ndalon aktivizimin aksidental për 30 sekondat vijuese.
  Drita mbi aspirator çaktivizohet 2 minuta pas çaktivizimit të pianurës.
  NoteColonSymbol Nëse ndryshoni shpejtësinë e ventilatorit në aspirator, çaktivizohet lidhja e parazgjedhur me pianurën. Për të riaktivizuar funksionin, fikni dhe ndizni sërish pajisjet.
Lista e modaliteteve për Hob²Hood
Regjimi Drita automatike Zierja Skuqja në fritezë
H0 Joaktiv Joaktiv Joaktiv
H1 Aktiv Joaktiv Joaktiv
H2 Aktiv Shpejtësia e ventilatorit 1 Shpejtësia e ventilatorit 1
H3 Aktiv Joaktiv Shpejtësia e ventilatorit 1
H4 Aktiv Shpejtësia e ventilatorit 1 Shpejtësia e ventilatorit 1
H5 Aktiv Shpejtësia e ventilatorit 1 Shpejtësia e ventilatorit 2
H6 Aktiv Shpejtësia e ventilatorit 2 Shpejtësia e ventilatorit 3

Pianura e dikton procesin e zierjes dhe e aktivizon shpejtësinë e ventilatorit në përputhje me regjimin automatik.

Pianura e dikton procesin e skuqjes dhe e aktivizon shpejtësinë e ventilatorit në përputhje me regjimin automatik.

Modaliteti H2 aktivizon ventilatorin dhe dritën dhe nuk mbështetet te temperatura.

NoteColonSymbol Nëse ndryshoni shpejtësinë e ventilatorit në aspirator, çaktivizohet lidhja e parazgjedhur me pianurën. Për të riaktivizuar funksionin, fikni dhe ndizni sërish pajisjet.
NoteColonSymbol Për informacion të detajuar rreth përdorimit të aspiratorit, referojuni manualit të përdorimit të aspiratorit.
Udhëzime dhe këshilla për Hob²Hood

Merrni maksimumin nga funksioni i Hob²Hood.

Kur e përdorni pianurën me funksionin Hob²Hood të aktivizuar:

 • Mbrojeni panelin e aspiratorit nga drita diellore e drejtpërdrejtë.
 • Mos vendosni dritë halogjene mbi panelin e aspiratorit.
 • Mos e mbuloni panelin e kontrollit të pianurës.
 • Mos e ndërprisni sinjalin ndërmjet pianurës dhe aspiratorit (p.sh. me dorë, me dorezat e enëve të gatimit ose tenxhere të thellë).
NoteColonSymbol Mbajeni të pastër dritaren për komunikuesin e sinjalit me infra të kuqe të Hob²Hood.
NoteColonSymbol Pajisjet e tjera të komanduara në distancë mund të bllokojnë sinjalin. Mos përdorni pajisje të tilla pranë pianurës ndërkohë që Hob²Hood është ndezur.

Aspiratorët me funksionin Hob²Hood

Për të gjetur të gjitha llojet e aspiratorëve të sobës që funksionojnë me këtë funksion, vizitoni faqen tonë të internetit për klientët. Aspiratorët Electrolux që funksionojnë me këtë funksion duhet të kenë simbolin .

Funksione shtesë
Funksione praktike që ju ndihmojnë në kuzhinë.
Vendosja e një kohëmatësi me numërim mbrapsht

Lëreni pianurën të numërojë mbrapsht minutat për secilën zonë gatimi veçmas.

Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë për zonën përkatëse të gatimit dhe më pas vendosni funksionin.
 1. Prekni simbolin e zonës.
 2. Prekni .
  Dritarja e menysë së kohëmatësit shfaqet në ekran.
 3. Shënoni për të aktivizuar funksionin.
  Simbolet ndryshojnë në .
 4. Rrëshqiteni gishtin në të majtë ose në të djathtë për të zgjedhur kohën e dëshiruar.
  P.sh. orët dhe/ose minutat.
 5. Prekni Ok për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

  Për të anuluar zgjedhjen tuaj, zgjidhni .

  Kur koha mbaron, dëgjohet një sinjal dhe pulson . Prekni për të ndaluar sinjalin.

Për të çaktivizuar funksionin caktoni cilësimin në 0.

Si alternativë, prekni në të majtë të vlerës së kohëmatësit, prekni pranë tij dhe konfirmoni zgjedhjen tuaj kur shfaqet një dritare.

Aktivizimi i kujtuesit të minutave

Lëreni pianurën të numërojë mbrapsht minutat për të gjithë pianurën.

ImportantColonSymbol Ky funksion nuk ndikon në funksionimin e zonave të gatimit.
 1. Zgjidhni një zonë gatimi.
  Rrëshqitësi përkatës do të shfaqet në ekran.
 2. Prekni .
  Dritarja e menysë së kohëmatësit shfaqet në ekran.
 3. Rrëshqiteni gishtin në të majtë ose në të djathtë për të zgjedhur kohën e dëshiruar.
  P.sh. orët dhe minutat.
 4. Prekni Ok për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

  Për të anuluar zgjedhjen tuaj, zgjidhni .

  Kur koha mbaron e vendosur, dëgjohet një sinjal dhe pulson . Prekni për të ndaluar sinjalin.

 5. Për të çaktivizuar funksionin:
  1. Prekni në të majtë të vlerës së kohëmatësit.
  2. Prekni pranë tij dhe konfirmoni zgjedhjen tuaj kur shfaqet një dritare.
Kronometër

Mbani në monitorim se sa kohë funksionon zona juaj e gatimit.

Funksioni fillon të numërojë automatikisht menjëherë pasi aktivizoni një zonë gatimi.

Funksioni nuk ndalon kur ngrini enën e gatimit nga zona e gatimit.

Aktivizimi i Kronometër

Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e Kronometër në varësi të preferencës suaj.

 1. Prekni për të aksesuar Menyja.
 2. Lëvizni menynë për të zgjedhur Cilësimet > Kronometër
 3. Prekni çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin.
Rivendosja e Kronometër

Rivendosni funksionin e Kronometër për të bashkërenditur numërimin me gatimin.

 1. Prekni .
 2. Zgjidhni Rivendos nga dritarja që shfaqet.
Funksioni fillon numërimin nga 0.
Vendosja në pauzë e Kronometër

Vendosni përkohësisht në pauzë funksionin e Kronometër për të bashkërenditur numërimin me gatimin.

 1. Prekni .
 2. Zgjidhni Pauzë nga dritarja që shfaqet.
Zgjidhni Start për të vazhduar numërimin.
Bllokimi i panelit të kontrollit

Bllokoni panelin e kontrollit për të parandaluar ndryshimin pa dashje të cilësimit të nxehtësisë.

Vendosni në fillim cilësimin e nxehtësisë.
Prekni për të aktivizuar funksionin.

Për të çaktivizuar funksionin, prekni për 3 sekonda.

NoteColonSymbol Funksioni i bllokimit çaktivizohet gjithashtu kur fikni pianurën.
Aktivizimi i Bllokimi për fëmijët

Aktivizoni Bllokimi për fëmijët për të parandaluar vënien aksidentale në punë të pianurës.

 1. Prekni në ekran për të hapur Menyja.
 2. Zgjidhni Cilësimet > Bllokimi për fëmijët nga lista.
 3. Ndizni çelësin.
 4. Prekni shkronjat A-O-X në rend alfabetik për të aktivizuar funksionin.

Fikni çelësin për të çaktivizuar funksionin.

Për të dalë nga Menyja, prekni ose anën e djathtë të ekranit, jashtë dritares që shfaqet.

Vendosja në pauzë dhe vazhdimi i gatimit

Vendosni në pauzë përkohësisht dhe rifilloni gatimin pa ndryshuar cilësimet e përzgjedhura.

ImportantColonSymbol Nuk mund ta aktivizoni funksionin kur Gatim i asistuar ose Sous-vide është në punë.
ImportantColonSymbol Funksioni ndalon PowerBoost.
 1. Prekni për të aktivizuar funksionin.
  ndizet. Të gjitha zonat e gatimit që funksionojnë janë caktuar në cilësimin më të ulët të nxehtësisë.
 2. Prekni sërish për të vazhduar gatimin.
  Cilësimet e gatimit riaktivizohen.
Fikja automatike rrit sigurinë

Në disa situata, pianura juaj fiket automatikisht ose çaktivizon zonat e gatimit.

Pianura juaj do të fiket vetë automatikisht nëse:

Të gjitha zonat e gatimit janë të çaktivizuara.
Nëse nuk është aktive asnjë zonë gatimi, pianura fiket për të kursyer energji.
Nëse ka diçka mbi panelin e kontrollit për më shumë se 10 sekonda.
Nëse derdhni ose vendosni diçka mbi panelin e kontrollit (një tigan, leckë etj.), bie një sinjal dhe pianura fiket. Hiqni objektin ose pastroni panelin e kontrollit.
Pianura nxehet shumë.
Pianura fiket kur nxehet shumë p.sh. kur një tenxhere zien pa ujë brenda. Lëreni zonën e gatimit të ftohet përpara se ta përdorni pianurën sërish.
Po përdorni enë të gabuar ose nuk ka enë në një zonë të caktuar.
Simboli i bardhë i zonës së gatimit pulson dhe zona e gatimit me induksion çaktivizohet automatikisht pas 1 minute.
Nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose nuk ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.
Pas pak kohe shfaqet një mesazh dhe pianura fiket. Koha varet nga cilësimi i nxehtësisë.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë dhe kohës së fikjes automatike

Sa më e ngrohtë zona e gatimit, aq më e shkurtër koha e fikjes automatike.

Cilësimi i nxehtësisë Pianura fiket pas
1 - 2 6 orësh
3 - 5 5 orësh
6 4 orësh
7 - 9 1,5 orësh
Treguesi i nxehtësisë së mbetur

Treguesi ju ndihmon të shmangni prekjen e sipërfaqeve të nxehta.

WarningColonSymbol Rrezik djegieje nga nxehtësia e mbetur.

Pianura me induksion prodhon nxehtësi për procesin e gatimit drejtpërdrejt në bazamentin e enës. Ena e gatimit, nga ana e vet, nxeh xhamin qeramik të sipërfaqes së pianurës.

Treguesi i nxehtësisë së mbetur OptiHeat Control tregon nivelin e nxehtësisë së mbetur si III, II ose I, ku III është niveli më i lartë.

Öko Timer (Kohëmatësi ekonomik)

Për të kursyer energji, zona e gatimit çaktivizohet përpara se të mbarojë numërimi mbrapsht.

Ndryshimi mes kohës së punës dhe kohës së numërimit mbrapsht varet nga niveli i cilësimit të nxehtësisë dhe kohëzgjatja e procesit të gatimit.

Cilësimet

Konfigurojeni pianurën SensePro® që t’ju përshtatet.

Cilësimet mund t’i ndryshoni për gjëra të dobishme si Gjuha, Drita e ekranit dhe Tingujt e butonave të pianurës.

Vendosja e Gjuha

Doni që të ndryshoni Gjuha pas konfigurimit fillestar? Vendosni gjuhën e preferuar në pak hapa të shpejtë.

 1. Prekni në ekran për të hapur Menyja.
 2. Zgjidhni Cilësimet > Gjuha.
 3. Zgjidhni gjuhën e preferuar.
 4. Prekni Po për ta konfirmuar.
 5. Prekni për të mbyllur Menyja.
Vendosja e Tingujt e butonave

Zgjidhni se si duhet të tregojë pianura kur prekni tastet e panelit të kontrollit.

 1. Shtypni në ekran.
 2. Zgjidhni Cilësimet > Konfigurimi > Tingujt e butonave.
 3. Zgjidhni opsionin e preferuar
  • pa tingull
  • një klikim (parazgjedhja),
  • një bip.
 4. Prekni Ok.
 5. Prekni për të mbyllur Menyja.
Vendosni Volumi i ziles

Zgjidhni nivelin që duhet të sinjalizojë ose tregojë zilja kur prekni panelin e kontrollit.

 1. Shtypni në ekran.
 2. Zgjidhni Cilësimet > Konfigurimi > Volumi i ziles.
 3. Zgjidhni opsionin e preferuar.
 4. Prekni Ok.
 5. Prekni për të mbyllur Menyja.
Vendosja e Drita e ekranit

Ndryshimet në Drita e ekranit e ekranit mund të rrisin aksesueshmërinë vizuale.

Ju mund të zgjidhni mes 4 niveleve të ndryshme të ndriçimit, ku 4 është niveli më i lartë.
 1. Prekni për të hapur Menyja.
 2. Zgjidhni Cilësimet > Konfigurimi > Drita e ekranit.
 3. Zgjidhni nivelin e preferuar.
 4. Prekni Ok.
 5. Prekni për të mbyllur Menyja.

Pastrimi dhe kujdesi

Mësoni se kur dhe se si të pastroni pajisjen tuaj. Një pajisje e pastër dhe e përkujdesur rrit sigurinë dhe përmirëson rezultatet kur gatuani.
Pastrimi dhe kujdesi për pianurën tuaj

Mësoni se si të pastroni pianurën tuaj.

Kujdesuni për pianurën tuaj, gjithmonë përdorni enë gatimi me fund të pastër dhe të padëmtuar.

Kur duhet pastruar furra

Pastroni pianurën pas çdo përdorimi.

NoteColonSymbol Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi sipërfaqe nuk ndikojnë në funksionimin e pianurës.

Hiqni menjëherë

 • Plastikën e shkrirë,
 • fletët plastike,
 • sheqerin,
 • ushqimet me sheqer.

Nëse nuk i hiqni menjëherë, pianura mund të dëmtohet.

Përdorni kruajtëse të posaçme për të pastruar sipërfaqen prej xhami. Mbani kruajtësen në kënd të ngushtë dhe lëvizeni mbi sipërfaqe.

Hiqni kur pianura të jetë ftohur mjaftueshëm

 • Vijat e çmërsit,
 • vijat e ujit,
 • njollat e yndyrës,
 • çngjyrosjen e shkëlqyer metalike.

Pastroni pianurën me një leckë të njomë dhe një agjent pastrues joabraziv të përshtatshëm për sipërfaqen prej xhami të pianurës. Lëvizeni leckën lehtë nga e majta në të djathtë për të pastruar kanalet vertikale në sipërfaqe.

Për të hequr çngjyrosjen e shkëlqyer metalike, përdorni një përzierje uji dhe uthulle dhe pastroni sipërfaqen e pianurës.

Pas pastrimit, thajeni pianurën me një leckë të butë.

Kursimi i energjisë

Kurseni energji pa mundim në gatimin tuaj të përditshëm.

Këshilla se si të kurseni me lehtësi energji kur gatuani.

 • Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm sasinë që ju nevojitet.
 • Nëse është e mundur, vendosni gjithmonë kapakun mbi enën e gatimit.
 • Vendosni enët e gatimit në zonën e gatimit përpara se ta aktivizoni atë.
 • Vendosini enët në qendër të zonës së gatimit.
 • Përdorni enë më të vogla në zonat më të vogla të gatimit.
 • Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta shkrirë atë.

Video për të filluar

Mësoni si të merrni maksimumin nga pajisja juaj me "Videot udhëzuese".

 • Si të përdorni sensorin e ushqimit

  Si të përdorni sensorin e ushqimit

  Udhëzime të detajuara si të përdorni sensorin e ushqimit të pianurës SensePro.

  Tjetër

 • Si të përdorni funksionin Gatimi i asistuar

  Si të përdorni funksionin Gatimi i asistuar

  Animacion hap pas hapi që tregon se si të përdorni funksionin Gatimi i asistuar në pianurën tuaj SensePro. Hidhni një sy dhe provojeni në shtëpi.

  Tjetër

 • Si të përdorni funksionin sous-vide

  Si të përdorni funksionin sous-vide

  Animacion hap pas hapi që tregon se si të përdorni funksionin sous-vide në pianurën tuaj SensePro. Hidhni një sy dhe provojeni në shtëpi.

  Tjetër

 • Si të përdorni ndërfaqen e përdorimit të SensePro

  Si të përdorni ndërfaqen e përdorimit të SensePro

  How to maximize the use of your new SensePro. The animation gives you tips on how to use your new SensePro. Less routine steps, set timer for each zone, power boost, use assisted cooking.

  Tjetër

 • Si të përdorni sous-vide për rezultate si në restorant në shtëpi

  Si të përdorni sous-vide për rezultate si në restorant në shtëpi

  Përfitimet e gatimit sous-vide, mundësia e gatimit si në restorant duke përdorur pianurën SensePro.

  Tjetër

Funksione

Enjoy precise results with the Food Sensor

Our wireless Food Sensor helps you create professional results at home. The Food Sensor measures temperatures to the exact degree and communicates with the hob for precise results. Maintaining specific temperatures means you can cook Sous Vide on the hob.

Control your hob with an intuitive touchscreen

Easy-to-use touchscreen that gives you confidence on the hob
Enjoy an intuitive experience with our full colour touchscreen. Select the food you want to cook and the hob displays live feedback for each zone, so you can effortlessly monitor the cooking process. The hob provides you with step-by- step instructions for excellent results every time.

Every zone is individually timed

It can be complex to cook multiple dishes at the same time, but it should not be complex to set timers for them. Your hob makes it simple: set an individual timer for each cooking zone, and when the timer finishes the zone automatically turns off. Smart assistance when you need it.

Merge zones for more room to cook with the Bridge function

More room to cook
The Bridge function lets you combine two separate cooking zones to create a single large surface. With the temperature and time settings automatically aligned, it is ideal for making the most of planchas or roasting pots.

Hob2Hood for pure convenience

Let your hob take care of the hood
Hob2Hood® technology means that the hob automatically controls the hood settings. As you cook, the fan adjusts itself according to the temperature changes you make. As a result, you can focus more on creating delicious meals.